VOLEBNÝ PROGRAM DO TSK

Nosnými témami môjho volebného programu sú:

1.Fungujúci región

Miesto, kde chcem žiť 

Môže byť znakom fungujúceho regiónu netransparentné a nevyvážené vynakladanie finančných prostriedkov župy? Prenášanie bremena neefektívneho hospodárenia župy na plecia občanov vo forme zvyšovania daní? Migrácia občanov trenčianskej župy za prácou do iných regiónov alebo do zahraničia? 

Určite nie! Ponúkam tieto riešenia, ktoré chcem presadzovať pri výkone poslaneckého mandátu:

-podrobiť efektívnej kontrole zadávanie zákaziek firmám zo strany VÚC; v prípade nevýhodných zmlúv vyvíjať tlak na ich vypovedanie zo strany VÚC

-podporím projekty zamerané na výstavbu dostupného nájomného bývania

Očakávam nasledovný efekt:

-hospodárska stabilita regiónu

-dostatok kvalifikovaných pracovníkov pre rozvoj podnikania v trenčianskom kraji

-zastavenie negatívnych demografických zmien v našom regióne

2. Samostatný región

 Miesto, kde sa cítim ako plnohodnotný občan

Môže byť znakom samostatného regiónu malá, slabá, priemerná alebo niekedy aj žiadna podpora malých a stredných živnostníkov či regionálnych podnikateľov? Sú zahraniční investori zázračným liekom na všetko? Aj na nezamestnanosť občanov? Sú odpoveďou na všetko eurofondy do roku 2020 a potom čo?

V žiadnom prípade! V rámci činnosti poslanca som pripravená aktívne sledovať

-daňovú politiku VÚC uplatňovanú voči občanom trenčianskeho kraja

-vyváženosť a spravodlivosť podnikateľského prostredia v rámci župy (domáci podnikateľ/zahraničný investor)

-aký vzťah má župa k malým podnikateľom, ako počíta s ich potenciálom pri vytváraní nových pracovných miest

-akým spôsobom župa podporuje rodinné farmy a podniky a ako túto oblasť prenáša do školstva, vzdelávania a kultúry

Očakávam nasledovný efekt:

-vytváranie trvalých hodnôt, záujem žiť, tvoriť, pracovať, podnikať v trenčianskom kraji aj po uplynutí dotácií

-podpora pre prvovýrobu, ako aj pre tradičné remeslá a služby (nebuďme stále len montážnou dielňou), zvýšenie domácej spotreby, informovanosť občanov župy

-využitie špecifík trenčianskeho kraja a život v súlade s týmito špecifikami (ekológia, kultúra, šport); rozvoj miestnej kultúry

3. Zdravý región

Miesto, kde žijem aktívne a zdravo

Ako je to s ochranou vôd, pôd a lesov v trenčianskom kraji ako predpokladu zdravia každého občana župy? Ako je to s dostupnosťou lekárskej starostlivosti? Aká je kvalita stravovania našich detí a mládeže v školských zariadeniach? Zdravie ako biznis?

Nezatvárajme oči pred faktom, že žijeme v dobe, kedy sme svedkami často bezohľadného boja zo strany veľkých korporácií a finančných skupín o ovládnutie strategických surovinových zdrojov (najmä vody, pôdy, lesov, minerálnych vôd), ale aj sociálnej, zdravotnej a vzdelávacej oblasti v našom živote.

Týmto praktikám treba zamedziť! V tejto oblasti sú pre mňa rozhodujúce tieto činnosti:

-predovšetkým treba podrobiť prísnej kontrole rozhodnutia župy, ktorými prejavuje zámer zbavovať sa nadbytočného majetku, odpredaja pozemkov najmä zahraničným spoločnostiam, výmeny pozemkov, ich dlhodobého prenájmu; následne preveriť to, ako župa monitoruje starostlivosť o nehnuteľný majetok

-zároveň treba monitorovať úroveň starostlivosti VÚC voči nemocničným zariadeniam a školským zariadeniam, a tak isto podrobiť prísnej kontrole každé rozhodnutie o vyradenie zo siete škôl a školských zariadení, rušenie oddelení v nemocniciach, ktoré má za následok sťaženie dostupnosti zdravotnej starostlivosti

-napokon treba vyvinúť účinný tlak na to, aby si župa sama plnila v prvom rade svoje povinnosti a kompetencie na poli vzdelávania, kultúry a športu; treba zabrániť privilegovaniu určitých mimovládnych organizácií, a ich štedrému dotovaniu zo strany župy najmä vtedy, ak ich činnosť smeruje k potláčaniu tradičných hodnôt a narúšaniu komunít v našom kraji.