VOLEBNÝ PROGRAM DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BOJNICIACH

Odbornosť, pracovitosť, odhodlanie...meniť veci k lepšiemu!

Spôsobov na zlepšenie práce bojnickej samosprávy je niekoľko. Za najdôležitejšie považujem tie, ktoré priamo smerujú k Bojničanom:

A. Mesto s kvalitnými informáciami pre občanov

I. Rozhodovať o meste, kde žijem, majú nielen poslanci a primátor, ale všetci občania Bojníc

1. Zvýšiť a skvalitniť informovanosť občanov o práci primátora a mestského zastupiteľstva! Ako sa to dá dosiahnuť? Jednoducho. Dodržiavaním zákona.

Už niekoľko rokov sa nezverejňujú zápisnice z mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ani na internete, ani na úradnej tabuli, hoci je to povinnosťou každej samosprávy zo zákona. Treba sa pozrieť do iných miest, ako to tam funguje a ako s tým nemajú problém. Komunikácia občana s obecným zastupiteľstvom nemôže byť postavená na tom, že je občan odkázaný len na uznesenia. Túto tému považujem za najdôležitejšiu, a to z niekoľkých veľmi zásadných dôvodov:

2. Každý občan Bojníc potrebuje vedieť, akým spôsobom poslanci s primátorom hospodária a nakladajú s majetkom obce, ale aj s majetkom štátu, ktorý obecná samospráva užíva! A ako o tomto spolu komunikujú. Zároveň majú právo vedieť, akým spôsobom a s akými výsledkami sa kontroluje hospodárenie s týmto majetkom.

3. Každý občan Bojníc má byť včas informovaný o rozpočte obce a jeho zmenách, o kontrole jeho čerpania a byť oboznámený so záverečným účtom obce. Budúcnosť nášho mesta predsa formujú aj rozhodnutia o prijatí či neprijatí úveru alebo pôžičky, transparentnosť/netransparentnosť zmluv uzavretých za účelom vykonania určitej úlohy alebo činnosti pre mesto, dohody o medzinárodnej spolupráci.

4. Každého občana sa bytostne dotýkajú dane a miestne poplatky. Môže byť znakom dobre prosperujúcej samosprávy zvyšovanie daní a poplatkov? Či už spomenuté zadlžovanie mesta? Prenášanie bremena neefektívneho hospodárenia na plecia občanov mesta či podnikateľov a živnostníkov?

5. Ako funguje komunikácia medzi občanmi mesta a obecným zastupiteľstvom pri takých životne dôležitých veciach, akými sú územný plán obce, koncepcia rozvoja jednotlivých mestských častí Bojníc, riešenie dopravy? S akým časovým predstihom sú o takýchto závažných otázkach informovaní občania Bojníc? Akým spôsobom je využitý inštitút miestneho referenda? Riešia sa ním relevantné veci, alebo banality v rámci politického súboja? A tak sa dostávame k druhej najdôležitejšej téme.

B. Spolupráca primátora a obecného zastupiteľstva

II. Ani ten najlepší projekt pre mesto sa neuskutoční, ak ho pochová politický boj medzi zastupiteľstvom a primátorom.

1. Okrem spomínaného zlepšenia informovania voliča tak, ako to ukladá zákon, by nepochybne pomohla Bojniciam aj iná koncepcia obecných novín- Bojnických zvestí. Rovnaký priestor na vyjadrenie by sa mal poskytovať tak primátorovi, ako aj jednotlivým poslancom. Voliči tak dostanú prehľad nielen o tom, ktorý poslanec je viac aktívny, ale aj obraz o tom, ako dokáže spolupracovať s "opačným táborom", s iným poslancom z inej strany a s primátorom. Spolupráca a kompromis je to, čo stále chýba v našom meste. Zároveň aj odhodlanie robiť niečo nezištne pre mesto a jeho občanov. Toto nie je o predvolebných gulášoch...

2. Rozpočtové organizácie mesta: obsadzovanie do funkcií. Obecné zastupiteľstvo je povinné vykonávať kontrolu rozpočtových a príspevkových organizácií obce, na návrh starostu či primátora vymenovávať či odvolávať ich vedúcich či riaditeľov. Ako môže vykonávať obecné zastupiteľstvo takúto kontrolu, ak nemá jasne stanovené pravidlá na potieranie rodinkárstva, klientelizmu, korupcie? To isté platí pri schvaľovaní zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov obchodných spoločností a iných právnických osôb, pri schvaľovaní majetkovej účasti obce v právnickej osobe. Nič nové sa nemusí vymýšľať. Dobrý a premyslený systém hospodárenia ušetrí nemalé finančné prostriedky. O to menej si obec potom musí "požičať". Politický boj a rivalita nie je preto namieste!

3. A napokon, jedným z hlavných garantov transparentnosti má byť osoba obecného kontrolóra! Nie však takého, ktorý si naháňa úväzky v niekoľkých obciach, a podľa toho potom vyzerá aj jeho činnosť. Je to primárna zodpovednosť obecného zastupiteľstva, koho si zvolí do tejto funkcie. Kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky to jasne dokazujú. Obecný kontrolór je v prvom rade volaný na zodpovednosť a za jeho prehmaty nesie následky celá obec.

C. Plnohodnotný občan, zdravá populácia, príjemné, bezpečné a čisté prostredie Bojníc. Je to tak veľa?

III. Quo vadis, Bojnice? Existuje ucelená a zrozumiteľná koncepcia rozvoja Bojníc? V akých časových intervaloch sa vyhodnocuje jej plnenie? Ako sa na základe verejného záujmu koriguje a aktualizuje? Na akej úrovni sa o tomto všetkom verejne komunikuje?

1. Prioritou majú byť Bojničania, občania mesta, ktorí ako prví majú pocítiť celkové zlepšovanie situácie v meste. Až na druhom mieste sú turisti, ktorí sem prichádzajú počas sezóny. Má to svoje logické opodstatnenie. Jedno vyplýva z druhého. Pretože turisti vidia okrem námestia aj iné časti mesta... A nestačia sa čudovať!

2. Ak hovoríme o Bojničanoch, nemyslíme tým malú skupinku, ktorá presadzuje svoje záujmy najmä v oblasti podnikania. Odstránenie nespravodlivého podnikateľského prostredia sa dotýka úplne všetkých! Aký vzťah má obecná samospráva k živnostníkom a malým podnikateľom? Akú možnosť im dáva, aby práve oni vytvárali potrebné pracovné miesta? A čo rodinné podniky, existuje ich viditeľná podpora? Ako v tejto oblasti spolupracuje samospráva so školstvom? Má v tom samospráva jasno, akým spôsobom chce chrániť záujmy domácich podnikateľov a živnostníkov pred zahraničnými investormi? Ako chce potom udržať mladú populáciu aj s rodinami v meste?

3. Ako napreduje podpora tradičných remesiel a kultúry? Bojnické jarmoky o niečom svedčia, žiaľ, nie práve v tom pozitívnom zmysle! Ako je do tejto témy zapojené školstvo? Ako samospráva propaguje prvovýrobu a domácu spotrebu? Trápi to niekoho zo zodpovedných?

4. Čo všetko robí pre zdravie populácie Bojníc obecné zastupiteľstvo a primátor? Ako je to s ochranou vôd, pôd a lesov v katastri Bojníc? Vieme veľmi dobre, že existujúce finančné skupiny sa všade na Slovensku snažia ovládnuť strategické surovinové zdroje (najmä vodu, pôdu, lesy, minerálne vody), ale aj sociálnu, zdravotnú a vzdelávaciu oblasť v jednotlivých mestách i mestečkách, takých, ako je aj to naše! Ako je na to pripravená koncepcia rozvoja mesta? Počíta či nepočíta s tým? Ako je mesto Bojnice schopné tomu zamedziť v prípade zbavovania sa nadbytočného majetku, odpredaja pozemkov napr. zahraničným spoločnostiam, pri výmene pozemkov, ich dlhodobom prenájme? Ako je to u nás s realizovaním rôznych praktík známych aj so susedných miest, kde mestské nájomné byty sú "rezervované" pre cudziu pracovnú silu? Hrozí to aj nám?

5. Osobitnou kapitolou je dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Nie každý má peniaze na to, aby kvôli zrušeným oddeleniam v bojnickej nemocnici musel cestovať napr. až do Trenčína. A čo neskutočné poplatky za parkovanie v okolí nemocnice? Následne sú obyvatelia sídliska Lúčky zavalení autami pacientov, ktorí nemienia platiť poplatok za parkovanie pri nemocnici. Má to niekto v programe, ako to chce riešiť?

6. Koncepcia rozvoja mesta počíta s istou predvídavosťou a kontinuitou opatrení a projektov. Kto sa oháňa svojimi deťmi či vnúčatami, no zaujíma ho iba krátkodobý profit, musí si byť vedomý toho, že anuluje budúcnosť svojej vlastnej rodiny v Bojniciach. Nie osobné záujmy jednotlivca, ale živá komunita je podstatná na realizovanie plnohodnotného občianskeho života. Preto budem v prípade vyjadrenia podpory zo strany občanov za každý dobrý projekt, i za jeho pokračovanie, a je úplne jedno, kto ho predložil, ak prispeje k zlepšeniu úrovne života všetkých Bojničanov bez rozdielu.

Milí priatelia, Bojničania, nájdite si čas a príďte 10. novembra 2018 voliť. Toto je doba, kedy sa rozhoduje o budúcnosti najmä takých mestečiek, ako je aj to naše. V hre je nielen finančná a kultúrna nezávislosť Bojníc, ale aj otázka bezpečnosti a potláčanie kriminality, ktoré začínajú byť v mnohých slovenských mestách skutočným problémom.

V prípade zvolenia som ochotná prevziať diel zodpovednosti za veci verejné, v maximálnej miere presadzovať napĺňanie potrieb a záujmov všetkých slušných a pracovitých Bojničanov a výkonom poslaneckej práce zamedzovať snahám o plytvanie či rozkrádanie verejných zdrojov.